FERTILIZER
PRODUCTION PLANT
DEVELOPMENT

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu (Notification of the initial public discussion)

Paziņojums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma (IVN) sākotnējo sabiedrisko apspriešanu

 

Paredzētās darbības nosaukums: minerālmēslojuma ražotnes izveide Liepājā, Grīzupes ielā 8.

 

Ierosinātājs: SIA „NPK EXPERT”, reģ. Nr. 42103060434

 

Paredzētās darbības norises vieta: Liepāja, Grīzupes iela 8, zemes vienības ar kadastra Nr.1700 002 0008 un 1700 002 0013.

 

Datums, kad pieņemts biroja lēmums par paredzētās darbības ietekmes uz vidi novērtējuma piemērošanu: Vides pārraudzības valsts biroja 2015. gada 19. marta lēmums Nr.67.

 

Paziņojums par sākotnējo sabiedrisko apspriešanu publicēts 2015. gada 15. maija laikrakstā „Kurzemes Vārds”.

 

Paredzētās darbības apraksts: Minerālmēslojuma ražotni paredzēts izveidot, paplašinot uzņēmuma „NPK EXPERT” esošo darbību Liepājā, Grīzupes ielā 8. Minerālmēslojuma ražotnes izveidei nepieciešama uzņēmuma teritorijā izvietotās bijušās dzelzsbetona rūpnīcas ēkas modernizācija un pārbūve. Nepieciešamie pārbūves darbu apjomi un infrastruktūras objekti tiks precizēti ietekmes uz vidi novērtējuma gaitā.


Jaunajā ražotnē paredzēts veikt kālija sulfāta ražošanu un fasēšanu (plānotais produkcijas apjoms – 20 000 t/gadā), komplekso NPK minerālmēslojumu, kas bagātināti ar mikroelementiem, ražošana – maisīšana un granulēšana (plānotais produkcijas apjoms – 420 000 t/gadā).

Kālija sulfāta ražošanas process sastāv no trīs etapiem - sērskābes un kālija hlorīda dozēšanas un sajaukšanas, izejvielu reakcijas mufeļkrāsnī (Manheima krāsns), kālija sulfāta neitralizācija un šķirošana (sijāšana un smalcināšana).

 

Laiks un vieta, kur sabiedrība var iegūt informāciju par paredzēto darbību un iepazīties ar sagatavotajiem dokumentiem:


Liepājas pilsētas Domē, Liepājā, Rožu ielā 6, darba laikā;


SIA „NPK EXPERT” tīmekļa vietnē www.npkexpert.com;


SIA “Estonian, Latvian & Lithuanian Environment” tīmekļa vietnē www.environment.lv.

 

Sākotnējās sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2015. gada 25. maijā, Plkst. 15:00, Liepājas pilsētas domes ēkas 2. stāvā 207. kabinetā.

 

Rakstiskus priekšlikumus par paredzēto darbību var iesniegt līdz 2015. gada 5. jūnijam Vides pārraudzības valsts birojā Rūpniecības ielā 23, Rīga, LV – 1045, tālrunis: 67321173, fakss: 67321049, www.vpvb.gov.lv.

 

http://www.npkexpert.com/upload/Ierosinataja%20iesniegums.pdf

http://www.npkexpert.com/upload/VPVB%20lemums%20Nr%2067.pdf